16/2/18-วิศวลาดกระบัง MOU กับ NIDA

วิศวลาดกระบัง จับมือกับ NIDA เพื่อสร้างเครือข่ายทางการศึกษา พัฒนาวิศวกรสู่การเป็นผู้นำ .

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี และรศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล รองคณบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี คณบดี และผศ.ดร.อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม รองคณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA) ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ต่อเนื่องปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำการจัดการ และนวัตกรรม และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ