16/1/19-สัมมนาฟรี❗️ เรื่อง “การปรับตัวพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพาณิชย์ในยุคอุตสาหกรรม 4.0”

การปรับตัวพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพาณิชย์ในยุคอุตสาหกรรม 4.0

📢สัมมนาฟรี❗️ เรื่อง “การปรับตัวพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพาณิชย์ในยุคอุตสาหกรรม 4.0”

ขอเชิญบุคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าร่วมโครงการสัมมนา

📌ในวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ EIDTS คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

📌ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณเบญจรัตน์ (063-4796840) อีเมล์: eidts@kmitl.ac.th สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ : http://bit.ly/2QGejgh