โครงการเสริมสร้างมิตรภาพและภาวะความเป็นผู้นำสำหรับ นักศึกษาวิศวกรรมหญิง (WULF)


ด้วย บริษัท ยูนิลีเวอร์ ฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของบทบาทของผู้หญิงในโลกแห่งวิศวกรรม จึงมีแผนที่จะจัดโครงการเสริมสร้างมิตรภาพและภาวะความเป็นผู้นำสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมหญิง (WULF) ขึ้นในวันที่ ๖-๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นโครงการที่รวมผู้ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจ ในการเป็นวิศวกรหญิงระดับแนวหน้า จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ความรู้ความเข้าใจในการทำงานจริงทางด้านวิศวกรรม และ ซัพพลายเชน ที่บริษัทยูนิลีเวอร์ ตลอดระยะเวลาของโครงการผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้มีโอกาสรับฟังวิสัยทัศน์รวมถึงพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงจากทั้งในและต่างประเทศพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพี่ ๆ วิศวกร พร้อมทั้งได้มีโอกาสสัมผัสงานจริงที่หน่วยงานการผลิตของบริษัทฯ

กิจกรรมในโครงการประกอบไปด้วย
– กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ ทางด้านการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล และการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมในการทำงานด้านวิศวกรรมโรงงาน
– กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง ผู้นำหญิงในยูนิลีเวอร์ ในด้านชีวิตการทำงาน
– กิจกรรม เยี่ยมชมโรงงาน โดยผู้จัดการฝ่ายผลิตจะเป็นผู้นำ น้อง ๆ เยี่ยมชมโรงงานด้วยตนเอง
– ทดลองทำงานจริงผ่านกิจกรรมกลุ่ม โดยน้อง ๆ จะได้มีโอกาสในการบริหารและลองทำ Plan, Source, Make และ Deliver ซึ่งเป็นสี่หัวใจหลักของการท างานใน Supply Chain
– กิจกรรม Deep Dive Into Supply Chain ซึ่งน้อง ๆ จะได้ผู้คุยกับ ผู้บริหารระดับต่างประเทศเกี่ยวกับการทำงานด้าน Supply Chain
– กิจกรรม แนะนำอาชีพภายในยูนิลีเวอร์

**ค่าใช้จ่ายต่างๆ บริษัทจะเป็นผู้ออกให้ รวมไปถึงมีที่พักให้สำหรับน้อง ๆ อีกด้วย

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเพชร อัมพันธ์จันทร์: 061-403-0472 หรือ thailand@womeng.org