14/3/19-การประชุมวิชาการเกษตร 2019TSAE THAILAND

การประชุมวิชาการเกษตร 2019TSAE THAILAND .

เมื่อวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2562 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมกับ สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย TSAE – Thai Society of Agricultural Engineering จัดการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 20 และระดับนานาชาติครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 (TSAE2019) The 12th TSAE International Conference & 20th TSAE National Conference (TSAE 2019) โดยมี นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฯ กล่าวเปิดการประชุม และมีรศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ณ Hard Rock Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี