1/4/19-KMITL Challenge เปลี่ยน ปรับ ปริ๊ง

กิจกรรม KMITL Challenge เปลี่ยน ปรับ ปริ๊ง.

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณบดี ผู้บริหาร บุคลากรและน้องๆนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมแรงร่วมใจ ปฏิบัติการ “สร้างวินัย เปลี่ยนความคิด สู่วิถีชีวิตเปลี่ยนโลก” #ChallengeforChange เก็บขยะและสิ่งสกปรกบริเวณพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และผลักดันให้นักศึกษาและบุคลากร หันมาใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น