14/1/19-นศ.วิศวลาดกระบัง ได้รับรางวัลพระราชทานการศึกษาดีเด่น

นศ.วิศวลาดกระบัง ได้รับรางวัลพระราชทานการศึกษาดีเด่น
.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ นายโชติรวี ฉัตรพัฒนศิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 4ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้รับเหรียญรางวัลการศึกษาดีเด่น โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.92 พร้อมประกาศนียบัตร จากกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561