13/9/18-พิธีสักการะอนุสาวรีย์ ศ.พงศ์ศักดิ์ วรสุนทโรสถ

พิธีสักการะอนุสาวรีย์ ศ.พงศ์ศักดิ์ วรสุนทโรสถ .

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าร่วมในพิธีสักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์พงศ์ศักดิ์ วรสุนทโรสถ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่ท่าน ซึ่งเป็นผู้สถาปนาและอธิการบดีคนแรกของ สจล.