13/3/18-สถานประกอบการพบนักศึกษา 2561

สถานประกอบการพบนักศึกษา
ในวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2561
เวลา 9.00 – 17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.