13/2/18-พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ นศ.วิศวลาดกระบัง

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและสถาบันฯ นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และนักศึกษาช่วยงานคณะ
.
รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้โอวาทพร้อมทั้งเป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและสถาบันฯ นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และนักศึกษาช่วยงานคณะ ดังต่อไปนี้

* นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและสถาบันฯ
1. นายโอบนิธิ กรัณฑรัตน – ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ.2560 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ
2. นายพลภัทร สิมะดำรงค์
นายรวิเชษฐ์ อันสีเมือง
นายกัลตภัทร ชัยจรีนนท์
– ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันอากาศยานไร้คนขับ จากงาน “วิศวกรรมแห่งชาติ 2560”
3.นายภิชาน ดิฏฐโชติ – ได้รับรางวัลเยาวชนคนเก่งรุ่นที่ 8/2560 ในโครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
4. นางสาวปริณาห์ หนูเกตุ ได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปี 2560 ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
5. นางสาวอภิชญา มิ่งขวัญ ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ จากการแข่งขันกีฬายูยิตสู ประจำปี 2560

* นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี
1. นายธีรวัฒน์ สุประภากร วิศวกรรมโทรคมนาคม เกรดเฉลี่ย 3.80
2. นายธนายง ตติวรรณรัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้า เกรดเฉลี่ย 3.79
3. นายชัชวาล คินดอนหวาย วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เกรดเฉลี่ย 3.60
4. นางสาวทิพสุดา ศรีสุข วิศวกรรมระบบควบคุม เกรดเฉลี่ย 3.55
5. นายณัชพล แสงบุญ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกรดเฉลี่ย 3.68
6. นายภูมินทร์ เศวตะพุกกะ วิศวกรรมเครื่องกล เกรดเฉลี่ย 3.85
7. นางสาวชัญญานุช เฒ่าอุดม วิศวกรรมการวัดคุม เกรดเฉลี่ย 3.83
8. นายชนันวัฒน์ สินธุมงคลชัย วิศวกรรมโยธา เกรดเฉลี่ย 3.94
9. นางสาวปริณาห์ หนูเกตุ วิศวกรรมเคมี เกรดเฉลี่ย 3.98
10. นางสาวพิมลพันธ์ ผาสุพรรณ์ วิศวกรรมอาหาร เกรดเฉลี่ย 3.73
11. พรพล แหลมเพ็ชร์ วิศวกรรมสารสนเทศ เกรดเฉลี่ย3.68
12. นายพิสุทธิ์ ทุมพร วิศวกรรมอุตสาหการ เกรดเฉลี่ย 3.66
13. นางสาวอังคณา ศรีวิทิตกุล วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ เกรดเฉลี่ย3.69
14. นายสุวิชา ศศิวิมลกุล วิศวกรรมชีวการแพทย์ เกรดเฉลี่ย 3.76
15. นายปวริศ ชูประเสริฐ วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม เกรดเฉลี่ย 3.96
16. นางสาวณัฐฐิญา ชาญสิริโรจน์ วิศวกรรมพลังงาน เกรดเฉลี่ย 3.73
17. นายชัชชัย แทนวันดี วิศวกรรมขนส่งทางราง เกรดเฉลี่ย 3.63

* นักศึกษาช่วยงานคณะ
1. นายกฤตยชญ์ ดอกแก้ว ประธานรุ่น
2. นางสาวพรพิมล ลอยประดิษฐ์ นายกสโมสรนักศึกษา

https://www.facebook.com/pg/kmitl001/photos/?tab=album&album_id=1876635125680919