12/3/19-ไทยออยล์มอบทุนการศึกษาให้นศ.วิศว

บมจ.ไทยออยล์ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาวิศวลาดกระบังรวมเป็นเงินกว่าสองแสนบาท
.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิศวฯ ในโอกาสได้รับทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 4 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 260,000 บาทถ้วน
โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา รับมอบทุนจาก คุณวิโรจน์ มีนะพันธ์ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชน
โดยนักศึกษาได้รับทุน มีรายชื่อดังนี้
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ที่มีโอกาสได้รับเกียรตินิยม ได้รับทุนและฝึกงาน project based internship ระยะเวลา 2 เดือน ในช่วงปิดภาคการศึกษา 2562
– นายศิวกร หอวัฒนพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
– นายณัฐวุฒิ เวียงสมุทร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 
2. นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
– นางสาวกัลยาณี ปุงสัมฤทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
– นางสาวกุลณัฐ อู่งามสิน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม
เข้ารับทุนเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี สจล.