12/3/18-วิศวลาดกระบัง ร่วมกับ BCC จัดอบรมเสริมความรู้

วิศวลาดกระบัง ร่วมกับ บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด (Bangkok Cable Co., Ltd.) จัดอบรมเสริมความรู้แก่นักศึกษาวิศวฯ .
อัลบั้ม

 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวเปิดการอบรมในหลักสูตร “โครงสร้างของสายไฟ และการเลือกใช้สายไฟฟ้าอย่างปลอดภัย” โดยในวันนี้เป็นการอบรมให้นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมการวัดคุม ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและวัดคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิศวฯ กับภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยีจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงนอกเหนือจากการเรียนการสอนภายในสถาบัน การฝึกอบรมจัดขึ้นให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 365 คน ประกอบด้วย ภาควิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมการวัดคุม และวิศวกรรมอาหาร โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด (Bangkok Cable Co., Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลคุณภาพชั้นนำของประเทศไทย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ การอบรมแบ่งออกเป็น 3 รุ่น ซึ่งในวันที่ 12 มีนาคม เป็นการอบรมรุ่นที่ 2 ของนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมการวัดคุม และวิศวกรรมอาหาร จำนวน 130 คน (ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 12 ชั้น) นักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับใบรับรองการฝึกอบรมจากบริษัท Bangkok Cable