12/12/18-นศ.วิศวคอมได้รางวัลรองชนะเลิศ Financial Cyber Security

นศ.วิศวคอมฯได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จาก Financial Cyber Security Boot Camp 2018
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากรายการ Financial Cyber Security Boot Camp 2018 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

จัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) และสมาคมธนาคารไทย

ซึ่งโครงการ Financial Cyber Security Boot Camp 2018 เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษา ได้พัฒนาและยกระดับความพร้อมด้าน Cybersecurity สู่ภาคการเงินการธนาคาร