11/5/18-หารือความร่วมมือกับทางสถานฑูตประเทศญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย

วิศวลาดกระบัง หารือแนวทางความร่วมมือกับทางสถานฑูตประเทศญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย .

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี พร้อมด้วยรศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง รองคณบดีและคุณธาริณี ลำยอง หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Mr.Yasunari UENO First Secretary (Science, Technology and Innovation) พร้อมด้วย Mr.Yasuharu KUBA First Secretary (Education,Culture and Public Diplomacy) จากสถานฑูตประเทศญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ในโอกาสหารือความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ และหน่วยงานต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่น