11/4/18-งานสงกรานต์สถาบันฯ 2561

งานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง .

 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีพร้อมด้วยผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าร่วมงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 มีกิจกรรมต่างๆดังนี้

1. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป
2. พิธีรดน้ำขอพรนายกสภาสถาบัน พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ และกรรมการสภาสถาบันและที่ปรึกษาสถาบัน
3. พิธีรดน้ำขอพรอดีตอธิการบดี สจล. ดังนี้ รศ.ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ รศ.ประกิจ ตังติสานนท์ และอดีตรองอธิการบดีอาวุโส ผศ.ดร.เผชิญชัยภัต ไชยสิทธิ์ และรดน้ำขอพรอธิการบดี สจล. ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมใจกันแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ณ อาคารนวัตกรรมและหอพระราชประวัติ(อาคารเรือนไทย)