1/12/18-สัมมนา ทิศทางการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

สัมมนา ทิศทางการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
.
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดโครงการสัมมนา “ทิศทางการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.” เพื่อกำหนดแนวทางและทิศทางในการบริหารในรูปแบบของ Smart Faculty รวมถึงการร่วมหารือเพื่อวางแนวทางการดำเนินการไปสู่ความเป็น Smart Faculty และเส้นทางไปสู่ Goal and KPI ในปี 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการสัมมนา และมีหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าหลักสูตร เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณโรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา