10/5/18-บรรยายพิเศษแก่นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า โดย Infineon

วิศวลาดกระบัง ร่วมมือกับ Infineon จัดบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า
.
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 รศ.ดร.สมภพ ผลไม้ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับ ผู้เชี่ยวชาญจาก Infineon ในโอกาสเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ให้ความรู้แก่นักศึกษา และนักวิจัยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างวันที่10 – 14 พฤษภาคม 2561