10/4/18-เยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ 8/2560

เยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ 8/2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. นำโดยรศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี ร่วมแสดงความยินดีกับ นายภิชาน ดิฏฐโชติ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 8/2560 ตามที่โครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินโครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่งฯ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2545 เป็นต้นมา โดยได้คัดเลือกเยาวชนผู้มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี มีความสามารถในด้านต่างๆ และมีอายุระหว่าง 15 – 22 ปี จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละ 1 คน กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน และได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเข็มเครื่องหมาย พระนามาภิไธย เงินทุนรางวัล 5,000 บาท และประกาศนียบัตร ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชวังดุสิต