โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบหลักสูตร ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้

outcome based learning1

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบหลักสูตร ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
โดย รศ.ดร.บัญฑิต ทิพากร ดร.กลางใจ สิทธิถาวร