โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active learning 02

outcome based learning6

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active learning 02
โดย รศ.ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์