โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Flipped Learning

outcome based learning4

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Flipped Learning โดย รศ.ดร.อังคีร์ ศรีภคากร รศ.ดร.กุณฑินี มณีรัตน์ ผศ.ดร.ธัญญารัตน์ สิงหนาท