โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสอนแบบ Active learning 01

outcome based learning2

โครงการ Outcome based Learning : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสอนแบบ Active learning 01