เกี่ยวกับเรา


ประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งและพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สามารถสรุปได้ดังนี้

history-engineer

engineer-2503         24 สิงหาคม พ.ศ. 2503 ได้มีพิธีลงนาม ในข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้ง ศูนย์ฝึกโทรคมนาคมนนทบุรีขึ้นโดยเป็นโครงการ ความร่วมมือ ระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่นสังกัดกระทรวง  ศึกษาธิการ

           16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2505 เริ่มดำเนิน การสอน เป็นครั้งแรกใน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร 6 เดือน สำหรับข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพนักงานองค์กรในสายงาน โทรคมนาคม และหลักสูตร 1 ปี สำหรับนักเรียน ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน กรมไปรษณีย์โทรเลข หรือจบปีที่ 2 จาก โรงเรียนอาชีวศึกษาชั้นสูง แผนกวิทยุโทรคมนาคมโดยในระยะแรกมีอาจารย์ ชาวไทย จำนวน 10 คน และอาจารย์ชาวญี่ปุ่น จำนวน 8 คน โดยมีนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 23 คน

 

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2507 ศูนย์ฝึกโทรคมนาคมนนทบุรีได้รับการยกฐานะเป็น วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรีengineer-2515

พ.ศ.2511 วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี ได้ปรับปรุงหลักสูตร ปวส. จากหลักสูตร 3 ปี เป็นหลักสูตร 5 ปี ในสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม และมีนักศึกษารุ่นแรก ในปีพ.ศ. 2512 จำนวน 49 คน
13 มกราคม พ.ศ. 2513 สภา ผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยี โดยให้ใช้ชื่อว่า สถาบันเทคโนโลยี ประกอบด้วย วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี และวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ

 

engineer-2522

24 เมษายน พ.ศ. 2514 ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ใช้พระนาม พระจอมเกล้า เป็นชื่อของสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า ทั้ง 3 วิทยาเขต ประกอบด้วย วิทยาเขตนนทบุรี วิทยาเขตธนบุรี และวิทยาเขตพระนครเหนือภายใต้ ้พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า โดยมีฐานะเป็นกรม ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
6 มิถุนายน พ.ศ. 2515 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรอง ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
24 สิงหาคม พ.ศ. 2515 วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนสถานภาพเป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ศูนย์นนทบุรี
29 มิถุนายน พ.ศ.2517 ได้ มีการโอนสังกัดของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า จากกระทรวงศึกษา มาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย และเปลี่ยนคำว่า ศูนย์ เป็น วิทยาเขต โดย ศูนย์นนทบุรี เปลี่ยนเป็น วิทยาเขตนนทบุรีลาดกระบัง ได้มีการสร้างวิทยาเขตแห่งใหม่ขึ้นที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ในที่ดินของเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า เจ้าคุณทหาร เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท่านเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ ในเนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่

พ.ศ. 2518 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เปิดสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และในปีพ.ศ. 2521 คณะ วิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ กรมวิเทศสหการ และรัฐบาลญี่ปุ่น จัดการอบรมนานาชาติ หลักสูตรเทคโนโลยีโทรคมนาคมขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งประกอบด้วยผู้เข้ารับการอบรมจากประเทศต่างๆ แถบเอเชีย และหน่วยงานการสื่อสารโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย นับถึงปัจจุบัน

พ.ศ.2522 วิทยาเขตนนทบุรีลาดกระบัง เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบังengineer2503-telecomunication
พ.ศ.2525 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดสอนในระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรม ไฟฟ้า เป็นแห่งแรกในประเทศไทย

พ.ศ.2528 ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า และตราพระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยให้แต่ละสถาบันฯ มีฐานะเป็นสถาบันอุดมอิสระ เป็นกรมในทบวงมหาวิทยาลัย

จากจุดเริ่มต้นของศูนย์ฝึกโทรคมนาคม ในปีพ.ศ. 2503 ซึ่งมีนักศึกษารุ่นแรก 23 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิต ทางวิศวกรรมศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถและมีคุณธรรมสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ เปิดการเรียนการสอนให้สาขาวิชาที่หลากหลาย โดยมีการดำเนินการจัดตั้งเป็นภาควิชาต่าง ๆ ดังนี้

engineer2519พ.ศ. 2503 จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
พ.ศ. 2519 จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
พ.ศ. 2519 จัดตั้งภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2519 จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
พ.ศ. 2521 จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2525 จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุม
พ.ศ. 2525 จัดตั้งศูนย์วิจัยอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2530 จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
พ.ศ. 2533 จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมโยธา (ชื่อเดิม ภาควิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง เมื่อพ.ศ. 2529)
พ.ศ. 2537 จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมเคมี
พ.ศ. 2538 จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมอาหาร
พ.ศ. 2540 จัดตั้งโครงการภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
พ.ศ. 2543 จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมการวัดคุม (ชื่อเดิมภาควิชาเทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม เมื่อพ.ศ. 2526)
พ.ศ. 2544 จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมสารสนเทศ (ชื่อเดิม ภาควิชาเทคนิคอุตสาหกรรม เมื่อพุทธศักราช 2517)

 

 engineer2553คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มีการให้บริการทางวิชาการสู่สังคม โดยจัดงานนิทรรศการวิชาการอย่างต่อเนื่อง

    •  พ.ศ.2519 คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในสถาบัน จัดงานนิทรรศการพระจอมเกล้าลาดกระบังนิทรรศน์ขึ้น เป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 16-20 มิถุนายน 2519 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2519 พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทำพิธีเปิดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตลาดกระบัง และ ทรงทอดพระเนตรงานนิทรรศการ
    • พ.ศ.2526 จัดงานนิทรรศการพระจอมเกล้าลาดกระบังนิทรรศน์ ครั้งที่ 2 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานและทอดพระเนตรการแสดงนิทรรศการ

พ.ศ.2530 จัดงานนิทรรศการพระจอมเกล้าลาดกระบังนิทรรศน์ ครั้งที่ 3 พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาเสด็จพระราชดำเนินเปิดงาน และ ทอดพระเนตรการแสดงนิทรรศการ

    • พ.ศ.2539 จัดงานนิทรรศการพระจอมเกล้าลาดกระบังเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 4 เทคโนโลยีเพื่อปวงชน ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2539 เพื่อร่วมฉลองปีกาญจนาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองศิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานและทอดพระเนตรการแสดงนิทรรศการ
  • พ.ศ.2543 จัดงานวิศวลาดกระบังนิทรรศประยุกต์ 2543 ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม2543
  • พ.ศ.2549 จัดงานพระจอมเกล้าลาดกระบังนิทรรศ 49 เทิดไท้ 60 ปี ครองราชย์ พระราชบิดาแห่งเทคโนโนโลยีของไทย ระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2549 ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรง เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและทอดพระเนตรการแสดงนิทรรศการ

9-course-engineering-2014

พ.ศ.2557 -ปัจจุบัน วิศวลาดกระบังเปิดหลักสูตรใหม่ 9 หลักสูตร เพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียน AEC  ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกในอาเซียนประกอบด้วย วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม ,วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ,วิศวกรรมขนส่งทางราง ,วิศวกรรมป้องกันประเทศ ,วิศวกรรมชีวการแพทย์ ,วิศวกรรมปิโตรเคมี ,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงงานเพื่อความยั่งยืน ,วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า และ วิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวัสดุ

Back to top