อบรม “EHEDG BASIC COURSE ON HYGIENIC DESIGN ” รุ่นที่ 4

📢 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จัดการอบรม “EHEDG BASIC COURSE ON HYGIENIC DESIGN ” รุ่นที่ 4

ในวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2562

📍ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรและหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (PDU) จากสภาวิศวกร

📍สมัครและชำระเงินค่าอบรมภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

📍สมัครออนไลน์ https://bit.ly/2RWeYtR

* สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-329-8186 หรือ 064-985-0058 หรือ อีเมล eidts@kmitl.ac.th , kmitl.eidts@gmail.com (เบญจรัตน์ นุชนาฏ์)

**หมายเหตุ ผู้เข้าอบรมที่ประสงค์ขอสะสมหน่วยกิตต้องลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษา สจล. ประเภทบุคคลทั่วไปก่อน

ติดตามข้อมูลงานอบรมอื่น ๆ ได้ที่
Facebook : EIDTs KMITL
Website : https://www.eidts.kmitl.ac.th/