หลักสูตรปริญญาโท

master-degree-320x200

๐ วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

๐ วิศวกรรมป้องกันประเทศ
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ

๐ วิศวกรรมโทรคมนาคม
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

๐ วิศวกรรมเกษตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

๐ วิศวกรรมอัตโนมัติ
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวิศวกรรมอัตโนมัติ

๐ วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

๐ วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี

๐ วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

๐ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

๐ วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ

๐ วิศวกรรมระบบควบคุม
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม

๐ วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

๐ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

๐ วิศวกรรมสารสนเทศ
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ

๐ วิศวกรรมการวัดคุม
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม

๐ วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์

๐ วิศวกรรมอาหาร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

๐ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงานและความยั่งยืน
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงานและความยั่งยืน