หลักสูตรปริญญาเอก

doctorate-degree-320x200

๐ วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

๐ วิศวกรรมเกษตร
วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

๐ วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

๐ วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

๐ วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

๐ วิศวกรรมอาหาร
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

๐ วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล