รายการ Admissions ON AIR ช่วง Teen Tour -สาขาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม

รายการ Admissions ON AIR

https://www.youtube.com/watch?v=yASHtB623JE
ช่วง Teen Tour -สาขาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นาทีที่ 2:45 น.
https://www.youtube.com/watch?v=U1BCyMEtWW4