รับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาสมทบพิเศษฯ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ NIDA ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาสมทบพิเศษฯ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ NIDA ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาสมทบพิเศษตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561 – 14 ธันวาคม 2561

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-727-3490

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://hrd.nida.ac.th/2015/th/news.php?typeID=2&viewID=193&act=view#seminar

MOU ประกาศรับสมัครนักศึกษาสมทบพิเศษ ลาดกระ (1)