เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก)

ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก) ประจำปีการศึกษา 2559

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กาหนดเปิดรับ
สมัครนักศึกษาจากโรงเรียนส่วนภูมิภาค และโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะฯภายใต้โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ เข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2559
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

icon_new2ดาวน์โหลดเอกสาร-แบบกรอกใบสมัคร (ช้างเผือก)icon_new2

1

2

3

4