ประกาศ ยื่นคำร้องขอเปิดวิชาเรียนภาคการศึกษาพิเศษ

📣ประกาศ ยื่นคำร้องขอเปิดวิชาเรียนภาคการศึกษาพิเศษ

นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอเปิดวิชาภาคการศึกษาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้มาเขียนขอเปิดวิชาได้ที่งานวิชาการ ระดับปริญญาตรี ชั้น 1 ตึก A 6 ชั้น สำนักงานคณบดี ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 เมษายน – วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562

ดำเนินการดังนี้ 
1. นักศึกษาที่ต้องการขอเปิดวิชาต้องเขียนชื่อวิชา รหัสวิชา ให้ถูกต้องชัดเจน

2. วิชาของต่างคณะ เช่น คณะวิทยาศาสตร์ วิชาหมวดศึกษาทั่วไป ให้เขียนลงในแฟ้ม แยกต่างหาก

3. ดูประกาศรายวิชาที่เปิดสอนได้ในตารางเรียนตารางสอนภาคเรียนพิเศษ ตามปฏิทินการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

❤️งานวิชาการปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์