ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ปีการศึกษา 2562

คุณสมบัติผู้รับทุน
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. มีผลการเรียน GPA ไม่ต่ำกว่า 1.50
3. ความประพฤติเรียบร้อย ขยัรหมั่นเพียร มีระเบียบวิยัยและจริยธรรม
5.เป็นผู้ไม่ไดรับทุนการศึกษาอื่นในขณะรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
6.ต้องเป็นผู้ไม่ได้รับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือ กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกรายได้ไว้กับอนาคต (กรอ.)

เอกสารการสมัคร
1.แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
2. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาบัตรนักศึกษา, สำเนาทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ติดใบสมัคร จำนวน 1 ใบ ติดใบสมัคร
4. สำเนาผลการเรียน (Transcrip) ฉบับล่าสุด (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1.50)
5. เรียงความบรรยายสภาพชีวิต

การรับสมัคร

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561– วันที่ 23 มกราคม 2562
แบบที่ 1 สำหรับ นักศึกษาทุนต่อเนื่อง และ นักศึกษาสมัครขอรับทุนใหม่

การสมัคร download ใบสมัคร ที่
http://tiscofoundation.org/thai/conduct3_th.html
ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน ที่งานกิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A วันสุดท้าย 23 ม.ค.62