ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา2561 โครงการ ทุนส่งน้องเรียนจบ

จำนวน 50 ทุน ๆ ละ 30,000 บาท

คุณสมบัติผู้รับทุน :

1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตร 4 ปี
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีผลการเรียนดี คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.15 ขึ้นไป
3. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครอบครัวมีรายได้รวมไม่เกิน 200,000บาทต่อปี
4. ไม่เป็นผู้รับทุนการศึกษาอื่น ยกเว้นทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) หรือกองทุนผูกรายได้ไว้กับอนาคต (กรอ.) ประเภทยากจน
5. อายุไม่เกิน 30 ปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
6. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิฯ จัดขึ้นได้

เอกสารประกอบการสมัครทุน :
1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ติดใบสมัคร
2. บัตรประจำตัวนักศึกษา ใบแสดงผลการเรียน (Transcrip) ภาคเรียนที่ 1/ ปีการศึกษา 2561
3. สำเนาใบเสร็จค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2560, 1/2561
4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร พร้อมภาพถ่ายบ้านและครอบครัว
5. เอกสารรับรองการรับทุน กยศ.หรือ กรอ. ที่มีการสรุปยอดเงินกู้รายปีของทุกปี
6. เอกสารใบเปลี่ยนชื่อ / เปลี่ยนนามสกุล

รายละเอียดทุนติดประกาศที่บอร์ดทุนการศึกษาหน้างานกิจการนักศึกษาและภาควิชา
Download ใบสมัครได้ที่ www.ajinomotofoundation.or.th

รับ/ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่
งานกิจการนักศึกษา ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 – 20 มกราคม 2562

กำหนดการ

  • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุน 28 มกราคม 2562
  • สัมภาษณ์ทุน 7 กุมภาพันธ์ 2562
  • ประกาศผลผู้ได้รับทุน 8 กุมภาพันธ์ 2562
  • พิธีมอบทุนการศึกษา 27 กุมภาพันธ์ 2562
  • ติดตามผลนักเรียนทุน มีนาคม 2562 – มีนาคม 2563
  • มูลนิธิฯประกาศผลคัดเลือกรอบแรก (สัมภาษณ์ทุน)ทาง www.ajinomotofoundation.or.th
  • ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ทางอีเมลล์ของนักศึกษา และ www.ajinomotofoundation.or.th