ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียน ดีมีศักยภาพเป็นเลิศ Ajinomoto Talent Scholarship ปีการศึกษา 2561

จำนวนเงินทุน 60,000 บาทต่อปี มอบทุนให้ต่อเนื่องจนจบการศึกษา จำนวนทุนที่มูลนิธิฯ จะพิจารณานักศึกษารับทุน

  • นักศึกษาชั้นปีที่ 1         จำนวน 5 ทุน
  • นักศึกษาชั้นปีที่ 2         จำนวน 5 ทุน
  • นักศึกษาชั้นปีที่ 3         จำนวน 5 ทุน

คุณสมบัติผู้รับทุน :

1. เป็นนักศึกษาสัญชาติไทยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กำลังศึกษา
ชั้นปีที่ 1, 2, หรือ 3 หลักสูตร 4 ปี ในปีการศึกษา 2561 สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมีวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมการวัดและควบคุม และวิศวกรรมอาหาร
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ทัศนคติดี สุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
3. มีผลการเรียนดี คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.15 ขึ้นไป สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีเกรดเฉลี่ยภาษาอังกฤษไม่ต่ำ
กว่า 3.00 หรือมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานเทียบเท่า และไม่มีเกรด F หรือ U ในระหว่างเรียน
4. ไม่เป็นผู้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากที่อื่น ยกเว้นทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) หรือกองทุนผูก
รายได้ไว้กับอนาคต (กรอ.) ประเภทยากจน หรือกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา
5. เคยทำกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมของสถาบันจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัครทุน :

1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ติดใบสมัคร
2. บัตรประจำตัวนักศึกษา สำเนาบัตรประชาชน ใบแสดงผลการเรียน (Transcrip) ล่าสุด และ
ใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร พร้อมภาพถ่ายบ้านและครอบครัว
5. เอกสารรับรองการรับทุน กยศ.หรือ กรอ. ที่มีการสรุปยอดเงินกู้รายปีของทุกปี
6. เอกสารใบเปลี่ยนชื่อ / เปลี่ยนนามสกุล

รายละเอียดทุนติดประกาศที่บอร์ดทุนการศึกษาหน้างานกิจการนักศึกษาและภาควิชา
Download ใบสมัครได้ที่ www.ajinomotofoundation.or.th

รับ/ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่
งานกิจการนักศึกษา ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 – 30 มกราคม 2562

กำหนดการ

  • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุน ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562
  • สัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์รับทุนรอบสุดท้าย 18 กุมภาพันธ์ 2562
  • ประกาศผลผู้ได้รับทุน มีนาคม 2562
  • พิธีมอบทุนการศึกษา มีนาคม 2562
  • ติดตามผลนักเรียนทุน มีนาคม 2562 – มีนาคม 2563
  • ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ทางอีเมลล์ของนักศึกษา และ www.facebook.com/atsscholarship/