บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายรถยนต์และอะไหล่แท้อีซูซุในประเทศไทย และผู้จัดจำหน่ายรถยนต์อีซูซุขนาดเล็กในประเทศลาวและกัมพูชา มีความประสงค์เปิดรับสมัครนิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นระยะเวลา 40 วัน (ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2562)

คุณสมบัติของนิสิต/นักศึกษาผู้มีสิทธิสมัครโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน มีดังต่อไปนี้

1. เป็นนิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับชั้นปีที่ 3

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 (กลุ่มสังคมศาสตร์) และ 2.50 (กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์)

3. มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียรในการศึกษา
นักศึกษาสามารถสมัครออนไลน์ได้ ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2561

ผ่านลิงก์ https://goo.gl/forms/Q96zpiBtT4jWziEq2 หรือสแกน QR Code ที่สื่อประชาสัมพันธ์
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในเบื้องต้น จะได้รับการติดต่อมาสอบสัมภาษณ์ ณ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ในวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2561