คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เปิดรับสมัครพนักงานประเภทพิเศษ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เปิดรับสมัครพนักงานประเภทพิเศษ

ตำแหน่ง : 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

2. วิศวกร จำนวน 1 อัตรา

3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งดังกล่าว อัตราค่าจ้างสำหรับผู้มีประสบการณ์ 40,000 บาท และอัตราค่าจ้างสำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ 30,000 บาท สังกัดส่วนสนับสนุนวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดของการรับสมัคร ดังนี้

  1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
  2. ตำแหน่งวิศวกร วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขา
  3. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมัครประสงค์จะสมัครให้สอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคาร 6 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. โทร 02-329-8305

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2560  ถึงวันที่  29 พฤศจิกายน 2560 เฉพาะวันเวลาราชการ เวลา 08.30-15.00 น.