“การผลิตบุคคลากรวิศวกรรมขนส่งระบบราง รองรับรถไฟฟ้า 10 โครงการ”

 รศ.ดร.จารุวัตร เจริญสุข หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ ผศ.ดร.มนต์ศักดิ์ พิมสาร ประธานหลักสูตรวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เรื่อง “การผลิตบุคคลากรวิศวกรรมขนส่งระบบราง รองรับรถไฟฟ้า 10 โครงการ”
https://www.youtube.com/watch?v=feHfVhFd0zI
ข่าว TPBS ออกอากาศวันที่ 28.02.60