1. นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังนี้

 • เรียนครบหน่วยกิตและสอบผ่านทุกรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตรที่ศึกษา โดยต้องได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามโครงสร้างหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 00
 • ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 00
 • ผ่านการสอบ English Exit Exam
 • ต้องไม่เป็นผู้มีหนี้สินหรือภาระผู้ผันกับสถาบัน หรือหน่วยงานร่วมผลิตกับสถาบัน (ถ้ามี)

2. เกียรตินิยม

นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องอยู่ในเกณฑ์ ดังนี้

 • มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกินระยะเวลาตามแผนการศึกษาของหลักสูตรนั้นๆ ทั้งนี้ ไม่นับรวมภาคการศึกษาพิเศษของปีการศึกษาสุดท้าย
 • ไม่มีรายวิชาใดได้เกรด F หรือ U
 • ไม่เคยศึกษาซ้ำรายวิชาใด เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม แล้วทำให้ส่งผลต่อการได้รับปริญญาเกียรตินิยม
 • ไม่เคยลาพักการศึกษาเนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนเรียน หรือไม่เคยถูกลงโทษเนื่องจากผิดวินัยนักศึกษา
 • ในกรณีที่นักศึกษาไปศึกษาระยะสั้นหรือฝึกงานที่ต่างประเทศ จนเป็นเหตุใหไม่สำเร็จการศึกษาตามแผนที่กำหนด อาจยื่นคำขอยกเว้นการนับระยะเวลาระหว่างที่ไปต่างประเทศได้

3. ประเภทของเกียรตินิยม

3.1 เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง

 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตามโครงสร้างหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 75
 • เป็นผู้ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามโครงสร้างหลักสูตรสูงสุด ในกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาแต่ละหลักสูตรในปีการศึกษาเดียวกัน
 • ต้องไม่เทียบโอนผลการเรียนจากสถาบันการศึกษาอื่น

3.2 เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

 • เป็นผู้ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามโครงสร้างหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 50
 • หากมีการเทียบโอนผลการเรียนจากสถาบันการศึกษาอื่น ทุกรายวิชาต้องได้ค่าระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า B หรือค่าคะแนนระดับ S และต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรของสถาบันไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

3.3 เกียรตินิยมอันดับสอง

 • เป็นผู้ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามโครงสร้างหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 25
 • หากมีการเทียบโอนผลการเรียนจากสถาบันการศึกษาอื่น ทุกรายวิชาต้องได้ค่าระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า B หรือค่าคะแนนระดับ S และต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรของสถาบันไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร