รางวัลจากผลงานการวิจัย เรื่อง “ระบบตรวจจับสัญญาณรบกวน 3 ย่านความถี่ต่อเครื่องรับจีเอ็นเอสเอส

รางวัลจากผลงานการวิจัย เรื่อง “ระบบตรวจจับสัญญาณรบกวน 3 ย่านความถี่ต่อเครื่องรับจีเอ็นเอสเอส