(K-EES) ขยายเวลาการรับสมัครโครงการเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2566 นี้ เท่านั้น

(K-EES) ขยายเวลาการรับสมัครโครงการเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2566 นี้ เท่านั้น

สัมมนานักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หัวข้อเรื่อง จริยธรรมในการตีพิมพ์บทความวิจัย ” ในรูปแบบ ONLINE/ONSITE

สัมมนานักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หัวข้อเรื่อง จริยธรรมในการตีพิมพ์บทความวิจัย ”ในรูปแบบ ONLINE/ONSITE

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา “แบบรับตรง โครงการรับ ปวส.ต่อปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา “แบบรับตรง โครงการรับ ปวส.ต่อปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

วิศวลาดกระบัง จัดโครงการ “Ready4Work-การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาที่พร้อมก้าวสู่อาชีพ

วิศวลาดกระบัง จัดโครงการ “Ready4Work-การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาที่พร้อมก้าวสู่อาชีพ