หลักสูตรควบปริญญาตรี 4 ปี 2 ปริญญา วท.บ. ฟิสิกส์อุตสาหกรรม วศ.บ. วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ

หลักสูตรควบปริญญาตรี 4 ปี 2 ปริญญา วท.บ. ฟิสิกส์อุตสาหกรรม วศ.บ. วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ