เจ้าหน้าที่จาก MIC ประเทศญี่ปุ่น และทีมงานจาก NEC เยี่ยมชมเยี่ยมชมศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้าน GNSS

เจ้าหน้าที่จาก MIC ประเทศญี่ปุ่น และทีมงานจาก NEC เยี่ยมชมเยี่ยมชมศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้าน GNSS