คณะครูนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เยี่ยมชมการเรียนการสอน

คณะครูนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
(ฝ่ายมัธยม) เยี่ยมชมการเรียนการสอน