อบรมเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยให้กับนักศึกษาคณะ สำหรับการฝึกงาน” นศ.ปี3 ภาคโทรคมนาคม

อบรมเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยให้กับนักศึกษาคณะ สำหรับการฝึกงาน” นศ.ปี3 ภาคโทรคมนาคม

หารือความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ร่วมมือพัฒนา ด้านการเรียนการสอน

หารือความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ร่วมมือพัฒนา ด้านการเรียนการสอน

หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Miyahara Co. Ltd. เพื่อเปิดโอกาสการฝึกงานและหาประสบการณ์ที่ญี่ปุ่น

หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Miyahara Co. Ltd. เพื่อเปิดโอกาสทางการฝึกงานและหาประสบการณ์ที่ญี่ปุ่นให้นักศึกษา