ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ วาดเขียน ได้รับเลือกเป็น ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ วาดเขียน ได้รับเลือกเป็น ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร

หลักสูตรเรียน 4 ปีได้ 2 ปริญญา ฟิสิกส์อุตสาหกรรม x วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ PhysIoT

ลักสูตรเรียน 4 ปีได้ 2 ปริญญา ฟิสิกส์อุตสาหกรรม x วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ PhysIoT

BE Boat เรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการวิจัย เพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการท่องเที่ยว และเพื่อชุมชน

ขอแสดงความยินดีกับ
“ศาสตราจารย์ ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ”