พิธีสักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์พงศ์ศักดิ์ วรสุนทโรสถ อธิการบดีคนแรก พระจอมเกล้าลาดกระบัง