หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Miyahara Co. Ltd. เพื่อเปิดโอกาสการฝึกงานและหาประสบการณ์ที่ญี่ปุ่น

หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Miyahara Co. Ltd. เพื่อเปิดโอกาสทางการฝึกงานและหาประสบการณ์ที่ญี่ปุ่นให้นักศึกษา