ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม 𝑾𝒐𝒓𝒌𝒔𝒉𝒐𝒑 𝑷𝒖𝒃𝒍𝒊𝒄 𝑺𝒑𝒆𝒂𝒌𝒊𝒏𝒈 & 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑺𝒌𝒊𝒍𝒍𝒔

ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม 𝑾𝒐𝒓𝒌𝒔𝒉𝒐𝒑 𝑷𝒖𝒃𝒍𝒊𝒄 𝑺𝒑𝒆𝒂𝒌𝒊𝒏𝒈 & 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑺𝒌𝒊𝒍𝒍𝒔