ลงนามความร่วมมือ วิศวลาดกระบัง กับ โรงเรียนในสังกัดสำงานงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดตาก

ลงนามความร่วมมือ วิศวลาดกระบัง กับ โรงเรียนในสังกัดสำงานงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดตาก