ขอความกรุณาท่านที่จองคิวไว้แล้วไม่สะดวกเข้ารับการฉีดวัคซีนตามนัดหมาย #โปรดยกเลิกก่อนถึงวันนัดหมาย

ขอความกรุณาท่านที่จองคิวไว้แล้วไม่สะดวกเข้ารับการฉีดวัคซีนตามนัดหมาย #โปรดยกเลิกก่อนถึงวันนัดหมาย

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น