ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง ขอยกเลิกการสอบข้อเขียน TCAS รอบที่ 2

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง ขอยกเลิกการสอบข้อเขียน TCAS รอบที่ 2

หากนักศึกษาเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง (ตามที่ ศบค. กำหนด) จะได้รับการตรวจฟรี ตามโรงพยาบาลที่รับตรวจรักษา

หากนักศึกษาเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง (ตามที่ ศบค. กำหนด) จะได้รับการตรวจฟรี ตามโรงพยาบาลที่รับตรวจรักษา

วิศวลาดกระบัง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2564

วิศวลาดกระบัง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2564