วิศวลาดกระบังต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศเยี่ยมชมการเรียนการสอน

วิศวลาดกระบังต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศเยี่ยมชมการเรียนการสอน